gan.a-s in the Manu-antara-s

33 Tvis.i-manta-s (VuP 1;31:10) = 3 sets of 12 each, in Svayambhuva Manu antara -- BA 1:2:13: ; VuP 1:31:6-8

[the 12 Yama-s are sons (VuP 1:31:3) of Yajn~a (the 1st Hari)]

#

12 Yama-s -- BA 1:2:13:92-93; VuP 1:31:6-7

12 A-jita-s / Jita-s / Jitajita-s / S`ukra-s -- BA 1:2:13:94; VuP 1:31:8-9

12 S`akta-s / Tr.pti-mant-s -- BA 1:2:13:95-96; VuP 1:31:10

1

Yadu

Asama (Abhi-manyu, VuP)

Janiman (Yamina, VuP)

2

Yayati

Ugra-dr.s.t.i

Vis`va-deva (Vis`va, VuP)

3

Vivadha (Didhaya, VuP)

Su-naya (Sam-aya, VuP)

Javis.t.ha (4th Yavis.t.ha, VuP)

4

Trasata (Sravasa, VuP)

S`uci-s`ravas

Mita-vant (5th A-mr.ta-vant, VuP)

5

Mati

Kevala

Jara (6th A-jira, VuP)

6

Vibhasa

Vis`va-rupa

Vibhu (7th , VuP)

7

Kratu

Su-daks.a (Su-paks.a, VuP)

Vibhava (8th , VuP)

8

Prayati (Prajati, VuP)

Madhu-pa

R.cika (9th Mr.lika, VuP)

9

Vis`ruta (Vis`atas, VuP)

Turiya

Dus-diha (10th Didehaka, VuP)

10

Dyuti

Indra-yuj (Nir-hapu, VuP)

S`ruti (11th S`ruti-s`r.n.a, VuP)

11

Vayavya (Vayasa, VuP)

Yukta

Gr.nana (? 3rd Deva-adya, VuP)

12

Samyama (Mangala, VuP)

Ugra (Grava, VuP)

Br.hat (Br.hacchukra, VuP)

24 Chanda-ja-s = 2 sets of 12 each, in Sva-rocis.a Manu antara -- VuP 2:1:9-13

#

12 Tus.ita-s -- VuP 2:1:9-10

12 Para-avata-s -- VuP 2:1:11-13

1

Dhaivasyas`a

Pracetas

2

Vamanya

Vis`ve-deva

3

Gopa

Saman~ja

4

Deva-ayata

A-jihma

5

Aja

A-jihmana

6

Duron.a

Mahi-yana

7

Apa

Aja

8

Maha-ojas

Us.a

9

Cikit-vant

Yaviya

10

Ni-bhr.ta

Ho-tr.

11

Virya-vant

Yaj-van

12

Ams`a

{?}

Tus.ita-s are named for their mother Tus.ita, wife of Kratu (VuP 2:1:8)

5 sets of 12 each, in Auttama Manu antara -- VuP 2:1:25-33

#

12 Su-dhaman-s -- VuP 2:1:25

12 Vas`a-vartin-s / Vams`a-karin-s -- VuP 2:1:26

12 Pratardana-s / Pramardana-s -- VuP 2:1:27-28

12 S`iva-s -- VuP 2:1:29-30

12 Satya-s -- VuP 2:1:31-33

1

Satya

Sahasra-dhara

Avadhya

Hamsa

Dik-pati

2

Dhr.ti

Vis`va-atman

Arati

Svara

Vac-pati

3

Dama

S`amitara

Vasu

Ahi-han

Vis`va

4

Dam-ta

Br.had-vasu

Dhis.n.ya

Pratardana

S`ambhu

5

Ks.ama

Vis`va-dha

Visvas-vasu (Vibha-vasu, BAP)

Yas`as-kara

Sva-mr.d.ika

6

Ks.ama

Vis`va-karman

[Vitta, BAP]

Su-dana

Adhi-pa

7

Dhr.ti (Dhvani, BAP)

Manas-vanta

Dina-kratu (Kratu, BAP)

Vasu-dana

Varcas-dhas

8

S`uci

Viraj

Su-dharman

Suman~jasa

Muhya-sarvas`a

9

Is.a

Yas`as

Dhr.ta-varman

Vis.a

Vasava

10

Urjas

Jyotis

Yas`as-vina (Yas`as-vija, BAP)

Jantu-vahyati

Sada-as`va

11

Jyes.t.ha

Vibhavya

Ketu-mant

Su-vitta

Ks.ema

12

Vapus.-mant

Kirti-mant

[Ratha-urmi, BAP]

Su-naya

Ananda

100 Indriya-s (VuP 2:1:39), in Tamasa Manu antara

VuP 2:1:38

4 sets of 25 each

4 sets of 14 each, in Caris.nava Manu antara -- VuP 2:1:46-52

#

14 Amr.ta-abha-s -- VuP 2:1:46-47

14 Abhuta-rajas-es -- VuP 2:1:48-49

14 Vikun.t.ha-s -- VuP 2:1:50

14 Su-medhas-es -- VuP 2:1:51-52

1

Svatra

Mati

Vr.s.a

Medha

2

Vipra

Su-mati

[Bhettr., BAP]

Medha-tithi

3

Agni-bhas

R.ta

Jaya

Satya-medha

4

Pratyetis.t.ha

Satya

Bhima

Pr.s`ni-medha

5

A-mr.ta

Avr.ti

S`uci

Alpa-medha

6

Su-mati

[Edhana, BAP 1:2:36:56 -- cf. Sumerian Edana / Etana]

Dam-ta

Bhuyas-medha

7

Vavirava

Vivr.ti

Yas`a

Dipti-medha

8

Vacina-uda

Mada

Dama

Yas`as-medha

9

Srava

Vinaya

Natha

Sthira-medha

10

Praviras`in

Jas-tr.

Vid-vant

Sarva-medha

11

Vada

Jis.n.u

Ajeya

As`va-medha

12

Pras`a

Sahas

Kr.s`a

Prati-medha

13

 

Dyuti-mant

Gaura

Medha-vant

14

 

Sravasa

Dhruva

Medha-hartar

great-grandsons of Aran.ya = 5 sets of 8 each, in Caks.us.a Manu antara -- VuP 2:1:59-64

#

8 Adya-s -- VuP 2:1:59

8 Pra-suta-s -- VuP 2:1:60

8 Bhavya-s -- VuP 2:1:61

8 Pr.thuka-s -- VuP 2:1:62

8 Lekha-s -- VuP 2:1:63-64

1

Antariks.a

S`yena-bhadra

Vi-jaya

Ajis.t.a

Manas-java

2

Vasu

Pas`ya

Su-yaya

S`akyana

Praghasa

3

Haya

Pathya-netra

Mana

Vana-pr.s.t.ha

Pracetas

4

A-tithi

Su-manas

Ud-yana

S`ankara

Vata

5

Priya-vrata

Su-vetas

Su-mati

Satya-dhr.s.n.u

Dhruva-ks.iti

6

S`rota

Raivata

Supari

Vis.n.u

Adbhuta

7

Manta

Su-pracetas

Vi-jn~ata

Vi-jaya

Avana

8

Su-manta

Dyuti

Artha-pati

A-jita "highly blessed" [? = Maitreya Buddha]

Br.has-pati

heaven-dwelling Pr.thuka-s are males named for their mothers (Vu 2:1:58)

3 sets, in Vaivasvata Manu antara -- VuP 2:4:51

A-purva-s

Pra-kas`a-s

Jyotis.-manta-s

Daks.a, progeny of -- VuP 2:5:

Manu antara

:8-9 re-incarnations of Yajn~a-s = Jaya-s

VuP 2:6: parentage

names of gan.a-s of Jaya-s according to VuP 2:6:

Svayam-bhuva

Jita-s

:33 Ruci * +A-jita

A-jita-s

Sva-rocis.a

Tus.ita-s

:35 Sva-rocis.a * +Tusi.ta

Tus.ita-s

Auttama

Satya-s

:37 Uttama * +Satya

Satya-s

Tamasa

Hari-s

:38-39 Tamas * +Harya

Hari-s

Raivata

Vaikun.t.ha-s

:40 Caris.n.u * +Vai-kun.t.ha

Vaikun.t.ha-s

Caks.usa

Sura-s

:41 Dharma * +Sadhya

Sadhya-s

Vaivasvata

Sadhya-s

:42-45 Kas`yapa * +A-diti

Aditya-s

VuP 2:5:5 Jaya-s "are remembered as having Mantras as their bodies in the Manvantaras."

2 sets of 1/2-brethren VuP 2:5:

#

:6-7 Jaya-s

:14 Jita-s [conjectural alignment]

:15-16 Sadhya-s

:17-18 Tus.ita-s

:20 Vasu-s [conjectural alignment]

VuP 2:6:34 the twelve A-jita-s

1st

Dars`a

 

Manas

Pran.a

4. Apa

6. Pran.a

2nd

Paurn.a-masa (full moon)

 

Anu-manta

Apana

3. Soma (moon-substance)

7. Apana

3rd

Br.-had-Rathantara (big charioteer)

 

Pran.a

Udana

2. Dhruva (pivot, as, e.g., chariot-hub)

8. Su-dhaman

4th

Citti

 

Nara

Samana

1. Dhara

9. Kratu

5th

Vi-citti

Vi-pas`-cit (?)

Yana [= Bauddha amnaya !]

Vyana

 

10. S`akti

6th

A-kuti

 

Citti

Caks.us [implying Caks.usa Manu-antara !]

8. Prabha-asa

11. Vyava-sthita

7th

Kuti

 

Haya

S`rota

7. Prati-us.a

 

8th

Vi-jn~a-ta

 

Naya

Pran.a [again !]

6. Anila

1. Vidhi

9th

Vi-jn~a-tr.

Nara (?)

Hamsa

Spars`a

 

2. Munaya

10th

{skipped}

Nara-ayana (?)

Nara-ayana

Buddhi

 

3. Ks.ema

11th

Manas

Satya (?)

Pra-bhava

Manas

 

4. Nanda

12th

Yajn~a

 

Vibhu

{none}

5. Anala

5. A-vyaya

3 sets of 20 each, in Savarn.a Manu antara -- BA 3:4:1: ; VuP 2:38:14-19

#

20 Su-tapa-s -- BA 3:4:1:14-15; VuP 2:38:14-15

20 A-mita-abha-s -- BA 3:4:1:16-17; VuP 2:38:16-17

20 Sukha-s / Mukhya-s -- BA 3:4:1:18-19; VuP 2:38:18-19

1

R.tu (Rita, VuP)

Prabhu

Dama (Dama, VuP)

2

Tapa (Tapas, VuP)

Vibhu

Da-ni (Da-tr., VuP)

3

S`ukra

Vibhasa

R.ta (Vida, VuP)

4

Kr.ti (Dyuti, VuP)

Jas-tr.

Soma

5

Nemi (Jyotis, VuP)

Han-tr.

Vitta

6

Prabhakara

Ari-han

Vaidya

7

Prabhasa

R.tu (Ritu, VuP)

Yama

8

Masa-kr.t (Bhasa-kr.t, VuP)

Su-mati

Nidhi

9

Dharma

Pra-mati

Homa

10

Tejas

Dipti

Havya

11

Ras`mi

Samakhyata

Huta

12

Kratu (R.tu, VuP)

Mahas

Dana

13

Viraj

Mahant

Deya

14

Arcis.-mant

Dehin (Deha, VuP)

Da-tr.

15

Dyotana

Muni

Tapas

16

Bhanu

Ina (Naya, VuP)

S`ama (Sama, VuP)

17

Yas`as

Pos.t.r. (Jyes.t.ha, VuP)

Dhruva

18

Kirti

Sama

Sthana

19

Budha

Satya

Vidhana

20

Dhr.ti

Vi-s`ruta

Ni-yama

3 sets of 12 each, in 1st Meru-savarn.i Manu antara (son of Daks.a, VuP 2:38:59) -- VuP 2:38:61-65

#

12 Marici-garbha-s -- VuP 2:38:62

12 Su-s`arman-s -- VuP 2:38:64

12 Para-s -- VuP 2:38:61

1

Vajiya

Varn.a

Ais`varya

2

Vaji-jit

Anga

Sangraha

3

Prabhuti

Vis`va

Raha

4

Kakudin [? = Kakudmin]

Muran.ya

Bahu-vas`a, etc.

5

Dadhi-krava

Vrajana

 

6

Aya-pakva

A-mita

 

7

Pran.ita

Drava-ketu

 

8

Vi-jaya

Jambha-ustha

 

9

Madhu

Ajasra

 

10

Tejas-mant

S`akraka

 

11

Navatha

Su-nemi

 

12

[the other] Navatha

Dyuta-pa

 

100 Tvis.i-vant-s (VuP 2:38:71) = 2 sets of 50 each, in 2nd Meru-savarn.i Manu antara (son of Dharma, VuP 2:38:72)

50 Sukhamana-s

50 Vi-ruddha-s

3 sets of 30 each, in 3rd Meru-savarn.i Manu antara -- VuP 1:38:

verse

:78

:79

:80

set

30 Nirman.a-rati-s

30 Kama-ja-s (Kama-ga-s, BAP)

30 Manas-java-s

definition

30 days of month

30 Vihangama-s

30 Muhurta-s

which, in turn, are:--

     

#

30 Muhurta-s (2:5:40-45)

     

1

Raudra

     

2

Sarva

     

3

Maitra

     

4

Pin.d.ya

     

5

Vasava

     

6

Apya

     

7

Vais`va-deva

     

8

Brahma

     

9

Prajapatya

     

10

Aindra

     

11

Indra

     

12

Nir-r.ti

     

13

Varun.a

     

14

Aryamn.a

     

15

Bhaga

     

16

Aja

     

17

Ahir-Budhnya

     

18

Pus.an

     

19

Yama-devata

     

20

Agneya

     

21

Praja-patya

     

22

Brahma

     

23

Saumya

     

24

Aditya

     

25

Barhas-patya

     

26

Vais.n.ava

     

27

Savitra

     

27

Tvas.t.ra

     

29

Vayavya

     

30

?

5 sets of 10 each, in 4th Meru-savarn.i Manu antara -- VuP 2:38:88-94

#

10 Harita-s -- VuP 2:38:89

10 Rohita-s -- VuP 2:38:90

10 Su-mana-s -- VuP 2:38:91

10 Su-karman-s -- VuP 2:38:92

10 Su-para-s -- VuP 2:38:94

1

Arunti-ja

Tapas

Us.ita, etc.

Su-parvan

Varyodita

2

Hari

Jani

 

Vr.s.bha

Jis.t.a

3

Vid-vant

Bhr.ti

 

Pr.s.t.a

Varcasvin

4

Pavata-anucara

Vacaa

 

Kr.pi

Dyuti-mant

5

Apas

Bandhu

 

Dyumna

Havi

6

Ams`u (Apa-ams`u, BAP)

Rajas

 

Vipas`cita

S`ubha

7

Manas-java

Raja

 

Vi-krama

Havi-kr.ta

8

Urja

Svarn.a-pada

 

Karma

Prapti

9

Svaha

Vi-us.t.i

 

Ni-bhr.ti

Vyapr.tha

10

Svadha &Tara

Vidhi

 

Kam-ta

Das`ama

33 Soma-payin-s = 3 sets of 11 each, in Raucya Manu antara -- VuP 2:38:

verse

:104

:105

:104

set

Su-traman-s

Su-dharman-s

Su-karman-s

definition

Pra-yajya-s& Ajya-pa-s

Upa-yajya-s

Anu-yajya-s& Prasad-ajya partakers

5 sets of 7 each, in the Bhautya Manu antara VuP 2:38:

verse

:112

:112

:112

:113

:113

set

7 Caks.us.a-s

7 Kanis.t.ha-s

7 Pavitra-s / Paritra-s

7 Bhajara-s / Bhajira-s

7 Vacas-vr.ddha-s

definition

7 "parts"

7 Saman-s

7 "worlds"

7 Sindhu-s

7 sages of Svayam-bhuva Manu-antara

alternative names (:115)

Bhuta-pa-vadin-s

Hr.s.t.a-s

Medhya-stha-s

Bhuta- vadin-s

Bhuta-anu -vadin-s

Indra-s; sets of 7 r.s.i-s -- VuP

Indra

 

r.s.i-s in

Manu antara

1st r.s.i

2nd r.s.i

3rd r.s.i

4th r.s.i

5th r.s.i

6th r.s.i

7th r.s.i

name

 

#

name

name

name

name

name

name

name

Vis`va-bhuk (1:31:11)

 

1 (1:31:16)

Bhr.gu

Angiras

Marici

Pula-stya

Pula-ha

Kratu

Atri & Vasis.t.ha

Vaidha (2:1:14)

 

2 (2:1:15 -16)

Urja

Stambha

Dron.a

R.s.bha

Datta-atri

Nis`-cala

Dhavant

   

3

             

S`ibi (2:1:40)

 

4 (2:1:41-42)

Hars.a

Pr.thu

Agni

Jyotir-dhaman

Vana-pit.ha

Gotra

Caitra

Vibhu (2:1:53)

 

5 (2:1:53-54)

Veda-bahu

Yaju

Hinran.ya-roman

Veda-s`ri

Urdhva-bahu

Parjanya

Satya-netra

Manas-java (2:1:65)

 

6 (2:1:65-66)

Unnata

Havis.-mant

Su-dhaman

Vi-rajas

Ati-mana

Sahis.n.u

Madhura

Maha-bala (2:3:5)

 

7 (3:14:25-28)

Vis`va-mitra son of Gadhi

Jamad-agni son of Uru

Bhara-dva-ja son of Br.has-pati

S`arad-vant son of Utathya

Brahma-kos`a Atri son of Svayam-bhu

Vasu-mant Vasis.t.ha

Vatsara son of Kas`yapa

   

8 (2:38:10-12)

Galava

Paras`u-rama

Dvaipa-ayana

Kr.pa

Dipti-mant

R.s`ya-s`r.nga

As`vatthaman

   

9 (2:38:66-69)

Skanda = Kartikeya

Medha-ithi

Vasu

Jyotis.-mant

Dyuti-mant

Vasita

Havya-vahana & Su-tapas

S`anti (2:38:73)

 

10 (2:38:74)

Havis.-mant

Su-kirti

Apas-murti

Apava

Prati-pa

Nabhaga

Abhi-manyu

Vr.s.a, king of Sura-s (2:38:81)

 

11 (2:38:82-83)

Havis.-mant

Vapus.-mant

Varun.i

Bhaga

Pus.t.i

Nis`cara

Agni-tejas

R.ta-dhaman (2:38:95)

 

12 (2:38:96-97)

Kr.ti

Su-tapas

Tapas-murti

Tapasvin

Tapas-s`yana

Tapas-rati

Tapas-mati

Divas-pati (2:38:105)

 

13 (2:38:106-108)

Dhr.ti-mant

Pathy-avant

Tattva-dars`in

Nir-utsaka

Nis.-prakampa

Nir-moha

Sva-rupa

   

14

             

Vasu-s, descendants of VuP 2:5:

:21

 

:22-23

:23

:24

:25

:26

:27-28

Dhara

Dhruva

Soma (* 1 +Rohin.i)

Apa

Anala = fire

Anila = wind (* +S`iva)

Prati-us.a

Prabhasa * sis of Praja-pati, viz. -- 2:22:15-16 -- +Yoga-siddha)

Dravin.a, Huta-havya-vaha

Bhava

1.1 Varcas, 1.2 Budha; Dhara, Urmi, Kalila

Vai-tan.d.ya, S`ama, S`anta

Skanda, Sanat-kumara; S`akha, Vi-s`akha, Nai-gameya

manas-java, A-vi-jn~ata-gati

Devala

Vis`va-karman

           

Ks.ama-vant, Man.isin

 

references:--

BAP = ANCIENT INDIAN TRADITION AND MYTHOLOGY SERIES, Vols. 22-26. Brahman.d.a Puran.a, translated ... Motilal Banarsidass, Delhi

VuP = ANCIENT INDIAN TRADITION AND MYTHOLOGY SERIES, Vols. 37-38. Vayu Puran.a, translated by G. V. Tagare -- Motilal Banarsidass, Delhi, 1987