Chinese Pantheon

[N.B. names designated as “errors” by the editor may be variants, or even distinct forms]

pp. 65-66 – 7. “Caelestial Ministry of Thunder & Storms

p.

#

deity

nature


65A

314

We’n (‘Script’) = Wen Z^on

chief of the 24 Thunder-Gods

Wenn ts’ien-tson

65A-B

315

Lei-s^en (‘Thunder God’) = Lei-gon (‘Thunder Duke’)

holdeth hammer or mallet & chisel – protector against hail

Lei-chenn

65B

316

Lei-dian = Dian-mu (‘Lightning-Mother’)

Mother Golden Light, holding 2 mirrors

Lei-t’ien niu-chenn


317

Fen-s^en (‘Wind God’) = Fen-bo (‘Wind Earl’)


Foun-s^en


318

Lei-z^u (‘Thunder Pearl’)


Liou-tcheou

65B-66A

319-321

Ba-man (‘8 Manchu-s’)


Pa-man kin-pao

66A

322

Ma Z^ao

10th in rank in the Ministry of Thunder323

Wen Yue

1st commander-god in Ministry of Thunder324

Den Xin

12th in rank in the Ministry of Thunder


66B

325

Z^an Tao

11th in rank in the Ministry of Thunder


74B-5A

389-90

Yu Z^en-zu-s^i (Yu-s^i)

principal patron of rain”

Yu Tchenn-tsou-cheu

80A

[12]


a god of rain : one of 3 gods, viz., Foun-chenn, Lei-chenn, Iu-chenn

Iu Chenn

p. 65A Lei-bu (‘Thunder Ministry’)

pp. 66-69 – 8. “Caelestial Ministry of the Waters

p.

#

deity

nature


66B

326

Hai-s^en (‘Sea God’)

lon-wan-s^en (‘dragon-king god’)

Hai-chenn loun-wan-chenn


327

S^en-gon

xiu-hai-s^en (seawater god)328


san Lon-wan (‘3rd Dragon-King’)

san Loun-wan

67A

329

Hai Lon-wan (‘a sea-dragon king’)

si 4th

seu Hai Loun-wan


330

He Lon-wan (‘a river-dragon king’)

qi 7th

ts’i Ho Loun-wan


331

He Lon-wan

ba 8th

pa Ho Loun-wan

67B

332

Quan Z^en-ren (‘Water-sources [Springs] Immortal’)

lon-s^en (‘dragon god’)

Loun-wan


333


lon-s^en

loun-chenn


334

Yao Z^en

lon-fu jian-jun (‘Dragon of Luck; General’)

Iao Tchenn loun

68A

335

Lon-nu: (‘Dragon lady’)

z^en-ren (‘immortal’)

Loun-niu


336

Huan Yuan-z^en

jin-s^en (‘a well god’)

Hoan-iuen


337

Huan You-z^on

“ “338

Jin Nan-dao

quan-s^en (‘a [water]spring-god’)

Kin Nan


339

gan-s^en

jin-quan-s^en (‘golden [water]spring-god’)

kan chenn

68B

340

Fu-ren (‘Bringer of Good Fortune’)


Fou-jenn


341

Ji-ren (‘Bringer of Auspiciousness’)


Ki-jenn


342

Guan-quan Lu-s^en (‘Emolument [Water]spring Scuring-Spirit’)


Kouan-ts’iuen Lou-chenn


343

Mao-fan S^en (‘Latrine God’)


Mao Chenn


344

Yan-si (boat-&-raft god)

jian-jun (‘general’)

Ian-seu kian-kiun

p. 69 – 9. “Caelestial Ministry of Fire

p.

#

deity

identity


69A

345

Huo-de Z^en-jun (Fire-Virtue True Ruler’)

Luo Xuan

Houo-tee Tchen-kiun


346

Liu Huan

yi 1st at Ministry of Fire in Wei (‘Tail’) [of] Hu (‘Tigre’)347

Z^u Z^ao

er 2nd “ “


69B

348

Bao Huo

z^u 3rd “ “349

Gao Z^en

si 4th “ “


p. 69A Huo-bu (‘Fire-Ministry’)

pp. 69-72 – 10. “Caelestial Ministries of Epidemics, Smallpox, & Medicine

p.

#

deity

function


69B

350

Liu-ye Tie-dou

God of Health

Liou-ie T’ie-tou


351


yao-wan (‘medicine-king’)


69B-70A

352

Yue-pu-gon

“ “

Iue-wan

70A

353

Yao-wei tian-zun

God of Medicines

Iue-wei T’ien-tsoun


354

C^en San-yi

mai-wan-yao (‘drug-pedlar’)

Tch’en San-i


355

C^en San-de

“ “

Tch’en San-tee


356

Sun Ton = Li Pin

he-wen (‘reliever of diseases’)

Houo-wenn Tao

70B

357

Li z^en-ren

yao-s^en (‘herb-god’)

Li Tchenn-jenn


358

Guan Lu:e

yi-s^en gon (‘of physicians’)

Kouan Lio i

71A

359

Wen-s^en (plague-god’) = Lu: Yue

head of Ministry of Epidemics

Wenn Chenn


360

C^en Gen

Quan-s^an Da-s^uai (‘Goodness Grand Instructor’)

Ts’iuen-s^an Ta-chouai


361

Li Ji (= Li Qi)

Nanfan Xin-wen (‘Envoy in Charge of Plague in the South’)


71B

362

Jian Xin (= Z^ou Xin)

Don-fan Xin-wen (‘Envoy in Charge of Plague in the North’)


80B

[121]

Z^u Tian-lin

Xi-fan Xin-wen (‘Envoy in Charge of Plague in the West’)

Si-fan Wenn Cheu Tcheu

71B

363

Yu Xian

Bei-fan Z^u-dou Z^en-s^en (‘True Spirit of Smallpox in the North’)

Iu Sien


364

Yu Z^ao

Xi-fan Z^u-dou Z^en-s^en (‘True Spirit of Smallpox in the West’)365

Yu De

Z^on-yan Z^u-dou Z^en-s^en (‘True Spirit of Smallpox in the Centre’)366

Yu Guan

Nan-fan Z^u-dou Z^en-s^en (‘True Spirit of Smallpox in the South’)367

Yu [Da]

Don-fan Z^u-dou Z^en-s^en (‘True Spirit of Smallpox in the East’)


72A

368

Z^u Bian (=Z^u Mi ?)

qu-wen-ci (‘[1st official] of the disease-conquering shrine’)

cheu-wenn-seu Tchou-pin


369

Z^u Yuan

san-gon qu-wen-ci (‘[3rd official] of the disease-conquering shrine’)

Tchou Iuen

pp. 72-74 – 11. “Gods of Wealth

p.

#

deity

description


72A

370

Cai-s^en (‘God of Riches’) = Liu-hai

sporting with 3-legged toad on moon

Ts’ai-chenn


371

Cai-bao-s^en (‘God of Wealth’)


Ts’ai-pao-chenn

72B

372

Cao Bao

Yue-bao = Na-z^en (God of Storing Valuables)

Ts’ao Pao


373

Xiao S^en

Gao-bao = Z^ao-bao (God of Welcoming Treasures)

Siao Chenn


374

Qiao You-min = C^en Jiu-gon

Z^ao-cai S^i-z^e (‘Envoy of Welcoming Wealth’)

Ts’iao Iou-min


375

Z^ao S^en-hu

Z^ao Yuan-s^uai (warlike god of wealth)


73A

376

Ban Guan (‘Accompanying Official’)

Pan-guan (exorcist, superintendant of the registers of the living and the dead)

P’an Koan

73A-B

377-8

Hei-hu (‘riding a black tigre’)

? Cao Guo-jiu, patron of actors

Ho-hou

73B

379

Gui-wan (‘Daimon King’)


Kouei-wan


380

Gui-jin-zu

Golden Soldier of the ghosts’

Koei-kin-tsou


381

Wei Cai-s^en (‘Wealth-Securing God’)


Wai Ts’ai-chenn


382

S^an-cai (= Z^ao-cai) Ton-zi (‘Wealth-Bringing Boy’)


Chan-ts’ai T’oun-tzeu

74A

383

Yao Sui-yi (S^a-si)

li-s^i xian-guan (God of Market Trade)

Iao Souei-i


384

Ji-s^en gon-ren gon (‘God of Luck for Workers’)


Ki-chenn

80A

[4]

--

chuai chenn (‘a god of richesse’)

Tchou-ts’ian-menn

pp. 74-77 – 12. “Patron-Gods of Craftsmen

p.

#

deity

function


74A

385

Juan-s^en (‘[Sheep-]Pen God’)


Tsiuen-chenn


386

Jian tai-gon (‘marshal Jian’)= Jian Zi-ya

God of Fishermen

Kian t’ai-koun

74B

387-8

Z^an-jian (servicing felt-makers)

yu-ban z^en-ren (‘jade-class immortal’)

iu-pan

75A

391

Wu Dao-zi

hua-jian gon (‘servicing artisan-painters’)

Ou Tao-tzeu


392

Liu Yan

zu-s^i jiu-fan (‘servicing taverns [restaurants]’)

Liou Ian tsou-cheu


393

Ma-zu (‘Horse-Ancestor’) = Ma Wan (‘Horse King’)

having 3 faces : of Ma-zu, Xian-mu (1st who reared horses), Ma-s^e (1st riding-master)

Ma-tsou


394

Yu jian-jun (‘general Yu’)

jiu-fan gon (‘supplying wine-houses’)

Iu kian-kiun

75B

395

Fan Yuan-jin

cai-gu-yi gon (‘taking care of cutting clothes for nuns’)

Fan Iuen-kin


396

Xu Dao-s^en

z^u-bao-ke gon (‘supplying travelling jewellers’)

Siu Tao-chenn


397

Lu: Hu

yin-jian-fu (‘silversmith’)

Liu Hou


398

Li C^an

yin-jian (‘silversmith’) : genius of star Di-quiao (‘Terrestrial Skillful’)

Li Tch’an


399

Z^u Yon-s^en


Tcheou Iun-chenn


400

Xia Xian

z^on-di gon (‘supplying top-soil’)

Sia Ts’ian

76A

401

Yu S^ui (‘Rain-&-Water’)

Hui-xian-gon da-s^i (‘from the Assembled-Immortals Palace, the great scholar’)

Houei-sien-koun


402

nian-jian (‘scripture-reciter’)

Hui-xian-gon (‘in the Assembled-Immortals Palace’)403

C^en S^en

Hui-xian-gon (‘at the Assembled-Immortals Palace’)404

Z^ou Yon

c^e-jian gon (‘supplying coach-makers’)

Tcheou-iun


405

Luo-zu


Lou-tsou

76B

406

Lu-s^en (‘Road God’) Lou Wen

patron of travellers

Lou Wenn


407-8

Lu Ban

zu-s^i mu-jian gon (‘patron-saint supplying carpenters’) : magical carpenter

Liou Pan


409

Z^ao Lao

overseas di-zi (disciple) of Lu Ban410

Z^an

di-zi (disciple) of Lu Ban411

Son

“ “412

Wan

“ “

Wan tsou

77A

413

?

xiao mu-jian s^uai-s^en (‘petty carpenters’ patron-god’)

siao mou chenn


414-5

Z^ou Z^an (Z^ou Fen)

xiao mu-jian s^uai-s^en (‘petty carpenters’ patron-god’)

Tcheou Tchan


416

S^en Bai-ta

c^un-jian-s^en (‘rope-makers’ god’)

Chenn Pe’-t’a


417

Di Ron

bin-fu (‘[supplying with] pastry’)

Ti Junn


418

Ge Z^en

“ “

Ko Tchenn

77A-B

419

Wei yon-s^en (‘Wei the immortal’)

“ “

Uai ioun

77B

420

Li Gon-s^en

bin-fu (‘[supplying with] pastry’) 4th-rank god

Li Koun-chenn

pp. 77-78 – 13. “Patron-Gods of Merchants

p.

#

deity

function


77B

421

Z^u-ge Lian

wu-hou yan-fan gon (‘military marquis supplying tobacco-ships’)

Ou-hou


422

Z^an Qin

mai-yu-ren gon s^en (‘god supplying fish-mongers’)

Tchan Ts’in

78A

423

Guan Xin

tie-fu (‘[supplying with] iron’)

Koan Sin


424

Wu Yon

mai-guo gon (‘supplying kettle-makers [viz., tinsmiths]’)

Ou Iun


425

Tan Gon-wan

mai-tou jian-s^en (‘patron of wig- / plait-vendors’)

T’an Koun-wan


426

Wan-ji

mai-z^en gon yi (the 1st supplying needle-merchants’)

Wan-ki


427

Wan Hen (= Wan Z^en ?)

mai-z^en gon er (the 2nd supplying needle-merchants’)428

Z^an San-de

mai-dao gon (‘supplying knife-merchants’)

Tchan San-tee


429

C^en Min

gon-fu gon-s^en (‘god supplying with bows’)

Tch’en Min

78B

430

Cai S^ao-zon

gon-fu (‘[supplying with] bows’)

Ts’ai Siao-tsou

pp. 78-80 – 14. “Patron-Gods of the Military

p.

#

deity

function


78B

431

Gan Dou-qian

wu-s^i gon (‘supplying warriors’)

Kan Tsou-ts’ien


432

Liu Gon = Liu Tai-wei

wu-s^i (‘military master’) : the spirit protecting against locusts

Liou Koun

78B & 79B

433 & 440

Z^an Gon

wu-s^i gon (‘supplying the military’), captain supplying squads

Tchan Koun

78B-9A

434-5

Yue = Yue Fei

wu-s^en wu-guan gon (‘Military God supplying military officials’)

Iue ou-chenn

79A

436

Yue Wu-z^an

wu-guan gon (‘supplying military officials’)

Iue Ou-tchan


437

Z^ou Gon

ban-tou gon-s^en (‘a captain of the supply-gods’)

Tchou Koun


438

?

ji-s^en ban-tou gon (‘a captain of luck-bringing gods’)

ki-chenn

79A-B

439

Yan Gon

ban-tou gon-s^en (‘a captain of the supply-gods’). god of sailors ?

Ien Koun

79B

441

Xue E-hu

Lu:e-fu S^en (‘God of Reducing Happiness’) [under Yan Ren]

Suie No-hu


442

Z^an

zu-s^i gon-jian gon (‘patron-saint supplying archers’)

Tchan Tsou


443

Jian-s^en (‘Arrow-God’)

Spirit of arrows


TRAVAUX ETHNOGRAPHIQUES DE LA SOCIE’TE’ FINNO-OUGRIENNE

(SUOMALAIS-UGRILAISEN SEURAN KANSATIETEELLISIA: JULKAISUJA), Vol. 15 = Harry Hale`n & Bent Lerbaek Pedersen : C. G. Mannerheim’s Chinese Pantheon. Helsinki, 1993.