Chinese Pantheon

[N.B. names designated as “errors” by the editor may be variants, or even distinct forms]

pp. 44-64 – 4. “Stellar Gods

pp. 44-53 -- 4.1. the 72 Di-s^a (‘Earthly Stellar Genii of Evil Influence’) = Wicked spirits conjured by magicians, who shut them up in earthen jars

p.

#

deity

Xin (star)

[Sin ‘star’]

44A

142

Hu Bai-yan

Di-jie (‘Earth’s Heroic’)

Ti-t’ie`


143

C^en Ji-z^en

Di-kui (‘Earth’s First’)144

Sun Xian

Di-yin (‘Earth’s Beauty’)145

Ge Gao

Di-wen (‘Earthly Literature’)


44A-B

146

Liu Hen

Di-he (‘Earth’s Closing’)

Ti-ho

44B

147

Z^an Qi

Di-fu (‘Earth’s Aid’)

Ti-siou


148

Bao Lon

Di-you (‘Earthly Safety’)149

C^en Yuan

Di-wei (‘Earth’s Hiding-Place’)

Ti-wei


150

Wan Pin

Di-qi (‘Earth’s Prodigy’)

Ti-ki

45A

151

Lao Ge (Kao Ge)

Di-z^en (‘Earthly Upright’)

Ti-tcheu


152

Yuan Din-ji (Din-xian)

Di-jun (‘Earth’s Wisdom’)

Ti-kiun


153

Huan Bin-qin [=163]

Di-zuo (‘Earth’s Left’)

Ti-tso


154

Yu Z^on (Yu Hui)

Di-an (‘Earth’s Obscurity’)

Ti-nan

45A-B

155

Bai You-huan

Di (‘Earth’)

Ti -- Pe’-iou-tchoun

45B

156

Xu C^en

Di-men (‘Earth’s Fierceness’)

Ti-menn -- Tch’en


157

Nin San-yi

Di-yin (‘Earthly Depth’)

Ti-han -- Fan-tzeu


158

Z^uo Gon

Di-man (‘Earth’s Fullness’)

Ti-ma

46A

159

Huan Yuan-nin (Jin-yuan)

Di-ao (‘Earth’s Pleased’) = Di-s^a (‘Earth’s Executioner)

Ti-nao


160

Fan-ji

Di-min (‘Earth’s Brightness’)

Ti-min -- Fan-ki

46A-B

161

Ye Z^on

Di-fei (‘Earth’s Flying’)

Ti-fei -- Ie-chenn

46B

162

Z^ou Gen

Di-ran = Di-mo (‘Earth’s Meditation’)

Ti-jan


163

Huan Bin-qin [=153]

Di-hai (‘Earth’s Sea’)

Ti-hai


164

Li Sui

Di-pi (‘Earth’s Opening’)

Ti -- Li-souei

46B-47A

165

Bai Fan (Bai You-huan)

Di-me`n (‘Earth’s Eldest’)

Ti-menn

47A

166

Jia C^en

Di-yon (‘Earth’s Bravery’)

Ti-iuen


167

Four Dukes”

Di-zuo` (‘Earth’s Making’)

Ti-tso


168

Duan Qin

Di-you (‘Earthly Tranquil’)

Ti-menn

47B

169

Xiao Dian

Di-kon (‘Earth’s Void’)

T-k’oun


170

Cai Gon

Di-duan (‘Earth’s Brevity’)

Ti-tuan


171

Guan Bin

Di-can (‘Earth’s Abyss’)

Ti-ts’an

48A

172

Kon Dao-lin

Di-nu (‘Earth’s Slave’)

Ti-nou


173

Ye Jin-can

Di-jian (‘Earth’s Hardness’)

Ti-kien


174

Qin Xian

Di-xin (‘Earthly Torture’)

Ti-si

48B

175

Xu S^an

Di-hun (‘Earthly Soul’)

Ti-houn

49A, 50A

176, 188

C^en Men-gen

Di-gou (‘Earth’s Hound’) holding hu-sceptre

Ti-keou

49A

177

Zu Lin [=177]

Di-bi [cf. 208]

Ti-pi – Tsoun Lin


178

Yi Qin (Gon Qian) [=209]

Di-ya’o (‘Earth’s Elegance’)

Ti-iao -- I Ts’in


179

Li Yue

Di-mo (‘Earth’s Devil’)

Ti-mo

49B

180

Men Dao-z^en

Di-fu (‘Earth’s Ambush’)

Ti-fou


181

Wu Si-yu

Digu (‘Earth’s Orphan’)

Ti-kou


182

Lan Hu

Di-jiao (‘Earth’s Horn’)

Ti-kio


183

Lon C^en

Di-pin (‘Earthly Level’)

Ti-c^ou


184

Z^an Huan

Di-c^a (‘Earth’s Examination’)

Ti-tch’a

50A

185

Ge Fan holding long ru-yi sceptre

Di-s^u (‘Earth’s Number’)

Ti-c^ou


186

Wu Yan-gon

Di-z^uan (‘Earth’s Strength’)

Ti-tchoan


187

Yao Hua

Di-zuo = Di-hao (‘Earthly Spending’)

Ti-tso

50B, 52B

189

Sun Ji

Di-zei (‘Earth’s Thief’)

Ti-tzeu – Soun-ki

50B, 52B

190, 210

Fan Bin

Di-lie (‘Earth’s Weakness’)

Fan Pin


191

Jiao Lon [=211]

Di-sun [=212!]192

Li Xin

Di-juan = Di-e


50B, 53A

193, 213

Son Lu [=213]

Di-qiu (‘Earth’s Prisoner’)

Ti-siou – Son-lou

51A

194

Yi Yu (Kuan Yu) [=206]

Di-quan (‘Earth’s Totality’)195

C^e Kun

Di-hui (‘Earth’s Intelligence’)

Ti-hoei – Tch’eu-k’an


196

Yan Ji (Guo Si)

Di-lin (‘Earth’s Efficiency’)

Ti-loei – Jen-i


197

Lu Z^i

Di-hui (‘Earth’s Meeting’)

Ti-houei

51A-B

198

Xia Xian

Di-qian (‘Earth’s Strength’)

Sia Ts’ian

51B

199

Kon C^en

Di-sui (‘Earth’s Obsequiosity’)

Koun Tch’en


200

Hu Zon (Gu Zon)

Di-tin = Di-zou (‘Earthly Walking’)

Hou Tsoun


201

Xu Ji

Di-jin (‘Earth’s Entry’)

Siu-tsi


202

Qi Gon

Di-c^an (‘Earth’s Madness’)

Ts’i-koun

52A

203

Men Z^on (Jian Z^on)

D-z^en (‘Earthly Suppressing’)

Menn Tchoun


204

Wan Xian

Di-le (‘Earth’s Joy’)

Wan Ts’ian


205

Yu Zou (Yu Z^i)

Di-yi (‘Earth’s Wonder’)

Iu-tsouo

52A-B

206

Yi Yu (Kuan Yu) [=194]

Di-jin

Ti-kin

52B

208

Zu Lin [=177]

Di-pi (‘Earthly Secluded’)209

Yi Qian (Gon Qian) [=178]

Di-yao (‘Earth’s Imp’)

I Ts’in

52B-53A

211

Jiao Lon [=191]

Di-yin (‘Earth’s Shadow’)

Kiao-lun

53A

212

Huan Wu

Di-sun (‘Earth’s Hurt’)

Hoan Niao

p. 53 – 4.2. the 36 Stellar Genii of Good Omen revolving around the Polar Star = the Heavenly Gallant Stars

p.

#

deity

Xin (star)

[Sin ‘star’]

53A

214

Huan Z^en

Tian-lin

T’ien-lin


215

Li Xian

Tian-fu (‘Heaven’s Fortune’)

T’ien-fou – Li-sien

53B

216

Yao Gon-xiao

Tian-yon (‘Heaven’s Valor’)

T’ien-yun


217

Den Yu

Jin-ji (‘Golden Lucky’) = Tian-jian (‘Heavenly Healthy’)

Tai-ui Cheu-p’ouo-chenn

pp. 54-56 – 4.3. Er-s^i-ba Xiu (‘Genii of the 28 Constellations’)

p.

#

deity

Xin (star)

[Sin ‘star’]

54A

218

Qian-li-yan (‘1000-li Eye’)

Jin-yan (‘Golden Sheep’)

P’an-kouan


219

Xian-lin = Bai-lin (‘Cypress Grove’)

Jiao-mu[-wen] river-dragon

Sian-lin


220

Yan Xin

Dou (‘Dipper’)

Ian-sin

54B

221-222

Li Xion

Kui[-mu-lan]223

S^en Gen

Jin[-mu-han]


54B-55A

224-225

Li Yin = Li Hon

Jin Niu (‘Golden[-haired] Buffalo’) of the Dipper

Li Houn

55A

226

Z^ao Bai-gao

Gui (‘Ghost’)[-jin-yan]227-228

Son Gen

Wei (‘Stomach’)[-tu-ji]

Mao-t’ou-ts’i


229

Wu Kun

Liu (‘Willow’)[-tu-z^an]


55B

230

Gao Er = Gao Bin

Di (a nationality)-he

Kao Eul


231

Lu: Nen

Xin (‘Star’)[-ri-ma]232

Z^ao Bao

Xu (‘Void’)[-ri-s^u]233

Huan Can

Mao (‘Pleiades’)[-ri-ji]

Hoan Ts’an


234

Yao Gon-bo

Fan[-ri-tu]

Iao Koun-pei

56A

235

Hou Liu-xin = Hou Tai-yi

Wei (‘Danger’)[-yue-yan]236-237

Su Yuan = Dao-ren

Xin (‘Heart’)[yue-hu]238

Xue Din

Z^an[-yue-de = -yue-lu]

Tchan-iue-tee


239

Jin S^en-yan

Bi[-yue-wu]240

s^uai-s^en (‘commander-god’) Z^ao

Kui (‘Chief’)

K’ouei -- Tchao

56B

241

Gou-s^en Da-s^i

Lou Gou (‘Guard Hound’) at Hui-xian-gon (‘Assembled-Immortals Palace’)

Keou-chenn Ta-cheu

pp. 56-57 – 4.4 Bei-dou (‘the 5 Genii of the Water Virtue Stars in the Big Dipper’)

p.

#

deity

Xin (star)

[Sin ‘star’]

56B

242

Lu Xion

Xiao-de = S^ui-de (‘Water Virtue’)

Siao-tee


243

Hu Dao-yuan

S^ui-guan = S^ui-yin (‘Water Earthworm’) in Z^en (‘Carriage’)

Tchen Chouei-koan

57A

244

Sun Xian

S^ui-yuan (‘Water Ape’) in San = Can (‘Join’)

San Chouei-iuen


245

Fan Ji[-qin]

S^ui-yu’ (‘Water Elm’) in Bi (‘Wall’)

Pi Choei-iu

p. 57 – 4.5. stars of the 5 Bushels

p.

#

deity

__-dou-xin (‘__ Bushel Asterism’)

[__-tou-sin ‘Bushel Asterism’]

57A

246

Su Qin = Su Hu

Dong (Eastern)

Toun

57A-B

247

Huan Tian-lu

Xi (Western)

Li – Houan T’ien-touei

57B

248

Lu Ren-mo = Ren-jie

Z^on (Central)249

Z^ou Qi = Ji

Nan (Southern)250

Huan Tian-xian

Bei (Northern)


pp. 57-58 – 4.6. the Gods of the 9 Brightly-Shining Stars, the 9 stars in Sui-dou-bu jiu Yao-xin (‘Following-the-Dipper 9-Stars’) [deified warriors, “who fell in the Battle of the Myriad Genii.” (p. 58B)]

p.

#

deity

Xin (star)

[Sin ‘star’]

57B-58A

251

Liu Jin


Liou Kin

58A

252

Yu-fen (‘Jade Sigil’)

Wan-fen ?

Iu-fan


253

Li Ji


Tchon-t’i-fa


254

Han Pen
255

Gao Wen-pin = Xi-pin


Ien-p’in

58A-B

256

C^on Yin-biao


Tchan In-p’iao

58B

257

Pen Jiu-yuan
258

Li-Sanyipp. 58-62 – 4.7. other stars & asterisms

p.

#

deity

Xin (star)

[Sin ‘star’]

58B

259

Z^an Gui-fan

San-men (‘Mulberry House’)260

?

Ji-duo

Ki-tou

59A

261

?

Yao-po (‘Descending Medicine’)

Iue-p’ouo


262

Xu Kun

Xuan-wu (‘Mysterious Martial’)

Siuen – Siu K’oun


263

Xu Gai

Tai-yan

T’ai-ian – Siu-kai


264

Ji S^u-qian

Tian-bao (‘Caelestial Jewel’) = Tian-gui (‘Caelestial Pretious’)

T’ien-pao – Ki Fou-ts’ien

59A-B

265

Z^ou-wan (‘king of Z^ou’ : god of sodomy)

Tian-xi (‘Heavenly Happy’)

T’ien-si – Tchou-wan

59B

266

Z^ao Qi

Tian-s^e (‘Heavenly Amnesty’)

T’ien-cheu – Tchao-ts’i


267

Xi S^en (Den Hua)

Mu-fu

Mou-fou -- Si-chenn


268

Dai Li (Wu Wen-hua)

Li-tu = Li-s^i (‘Power’)

Li-t’ou – Tai-li

59B-60A

269

Sun Bo (Lei Pen)

Gou-c^en (‘Gone-with-the-Old’)

Keou-tch’en – Soun-pe’

60A

270

Hon Jin

Lon-de (‘Dragon Virtue’)

Loun-tee


271

Tu Xin-sun

Tu-fu (‘Earth Mansion’)

T’ou-fou – T’ou Sin (‘Earth Traveller’)-sun


272

You Hun

Juan-s^e (‘Rolled Tongue’)

Ts’iuen-cheu – Iou-houn

60B

273

Pan Hu (E C^on-yu)

Tian-ma (‘Caelestial Horse’)

T’ien-ma


274

Kan Tai (Xia Zao)

Yue-de (‘Lunar Virtue’)

Iue-tee – K’an-tai

61A

275

S^i Z^an (Huan Fei-bao)

Tian-si (‘Caelestial Inheritance’)

T’ien-tseu – Cheu Tchan


276

Ji S^u-de

Bao-lon = Z^ai-lon (‘Domestic Dragon’)

Pao-loun – Ki Chou-tee


277

Lon Xu-hu (‘Dragon-beard Tigre’)

9 Uglinesses’

Lun Siu-hou

61B

278

Jin Z^en

Nan-z^on (‘Southern Middle’) = Yin-cuo (‘Yin-Mistake’)

Kin Tchenn


279

Z^an

Kui (‘Chief’)


61B-62A

280-3

Liu / Wan / Z^an

Dou-mu (‘Bushel Mother’)


62A

284

Ben-jia

Dou (‘Dipper’)

T’eou Penn-kia

pp. 62-64 – 4.8. Gods of Time commanded by Yan Ren (God of the Sexagenary Cycle)

p.

#

deity

[Xin ‘star’]

[Sin ‘star’]

62A

285

Fan Xian (God of Heralds)

Yan-jin = Kai-lu-s^en

Ian-kin

62A-B

286

Z^ou Den (God on Daily Duty)

Z^en-ri (= Z^i-ri)

Tchen-jeu

62B

287

Huan C^en-yi (God on Monthly Duty)

Z^en-yue (= Z^i-yue)

Tchenn-iue


288

Liu Hon (God on Hourly Duty)

Z^en-s^i S^en

Tchenn-cheu-chenn Liou-hon


289

Li Bin (God on Yearly Duty)

Z^en-nian (= Z^i-nian)

Tchen-nien – Li-pin

63A

290

Han Su-lon = Du-lon

Zen-fu (‘Increasing Happiness’) S^en

Tsen-fou


p.

#

genius

of __ Terrestrial Branch


63A

291

Kun Dun

1st Zi292

C^i Fen-ruo

2nd C^ou293

S^e Ti-ge

3rd Yin294

Dan Yan

4th Mao295

Z^i Xu

5th C^en296

Da Huan-luo

6th Si


63B

297

Zan Zan

7th Wu298

Xie Qia

8th Wei299

Jun Tan

9th S^en300

Zuo E

10th You301

Yan Mao

11th Xu302

Da Yuan-xian

12th Haip.

#

deity

nature


63B

303

z^ao Yan

duke of 10th Caelestial Stem

Ian

64A

304

Ji-s^en (‘Chicken God’)

serviceth temples

K’i-chenn


305

Z^u Cui

(animal-faced)

Tchou-ts’iu

p. 63A the genii of the 12 Terrestrial Branches belong to the Ben-bu-gon (‘Ministry of Foundations’)

p. 64 – 5. “Roaming Spirits

p.

#

deity

nature


64A

306

?

Ri-bao-s^en (‘Reporting God of Daytime’)

Jeu-pao-chenn

64A-B

307

Qiao-min = Wen Lian

Ri-dao-s^en (‘god who roameth in daytime’)

Jeu-tao-chenn

64B

308

?

Ye-bao-s^en (‘Reporting God of Night’)

Ie-pao-chenn


309

Yao Pen = Qiao Kun

Ye-you-s^en

Ie`-iou-chenn


310

Yu Kui-ban (chief of a jade squad)pp. 64-65 – 6. “Mountain Gods

p.

#

deity

nature


64B

311


s^an-s^en (‘mountain-god’)


64B-65A

312

Lan-gon-s^an

men-s^en (‘entrance-god’)

Ki-koun

65A

313

Ma-lin-guan (‘Horse Spirit Official’)

marshal ?

Ma-lin-koan

TRAVAUX ETHNOGRAPHIQUES DE LA SOCIE’TE’ FINNO-OUGRIENNE

(SUOMALAIS-UGRILAISEN SEURAN KANSATIETEELLISIA: JULKAISUJA), Vol. 15 = Harry Hale`n & Bent Lerbaek Pedersen : C. G. Mannerheim’s Chinese Pantheon. Helsinki, 1993.