Chinese Pantheon

pp. 24-32 – 1. “Buddhist Figures [F. = female]

pp. 24-26 Bodhisattva-s

p.

#24A

1

S^i-gon Pu-sa (‘Lion-Duke Bodhi-sattva’)

S^i-zi Wan (‘Lion King’) seated on lion


24B

2

Yu-xian Pu-sa (‘Jade-Elephant Bodhi-sattva’)

Pu-xian enthroned on elephant

Iu-sian P’ou-ssa


3

Jie-yin Pu-sa (‘Welcoming Bodhi-sattva’)

sect of Hui-yuan

Kie’-in P’ou-ssa


4

Bai-yi Pu-sa (‘White-Robed Bodhi-sattva’)

Pan.d.ara-vasini

Pe’-i P’ou-ssa

25A

5

Yue-guan Pu-sa (‘Moon-light Bodhi-sattva’)

Candra-prabha

Iue-koan P’ou-ssa


6

Qian-fo Pu-sa (‘1000-Buddha Bodhi-sattva’)

Sahasra-bhuja

Nan-hai P’ou-ssa


7

Fu-s^en Qian-fo Pu-sa lin-xiu (‘Good-Fortune 1000-Buddha Bodhi-sattva aspect’)


Ts’ien-fo P’ou-ssa


8

Lian-s^en Pu-sa

Lian-s^ou

Lien-chenn P’ou-ssa

25B

9

S^ui-yue-z^en Pu-sa (‘Water-Moon-Gazing Bodhi-sattva’)

viewing reflection of moon in water

Choei-iu-tchenn P’ou-ssa

26A

10

San-da Pu-sa (‘3-Characteristics Bodhi-sattva’)

3 characteristics of the bhuta-tathata11

San-da Fo-gu

F. sitting on tigre

San-ta Fo


12

Lu-min Pu-sa (‘Deer-Cry Bodhi-sattva’)

F.

Lou-min P’ou-ssa


13

Jin-dan Pu-sa (‘Golden-Pill Bodhi-sattva’)


Kin-tan P’ou-ssa


14

Di-zan Wan

Ks.iti-garbha

Ti-tsan Wan

pp. 26-27 – 1.2 Praesidents of the 10 Courts of Hell {actually of Daoist provenience}

p.

#

praesident Hell-king

court of Hell


26B

15

Cen Gon

wan 1st court (Qin Guan)

Tch’en-koun


16

Ma Han-z^an

er 2nd “ (C^u Jian)

Ma-han-tchan

27A

17

Z^ao Lian-san

san 3rd “ (Son Di)18

Z^ou Han-si

si 4th “ (Wu Guan)19

Qian Yao-zu

wu 5th “ (Yan-luo)

Ts’en Iao-tsou

27B

20


liu 6th “ (Bian C^en)

T’ien


21


qi 7th “ (Tai S^an)

Wan C^enn


22


ba 8th “ (Du-di)23


jiu 9th “ (Pin-den)24


s^i 10th “ (Z^uan Lun)

Tchou

pp. 28-30 – 1.3. Protectors & Guardians

p.

#

protector / guardian

identity


28A

25

Wei-tuo

Veda (Skanda)26

Li Jin

Li Jin the Pagoda-bearer27

Jin-bao (‘Treasure-Bestower’)

Sita-Brahma


28B

28

Xian-zu (‘Elephant-Lord’)

Airavan.a

Sian-tsu


29

Don Den-gao Gan-s^en (‘eastern Loka-pala’)

C^i-guo (‘Empire Firm’)30

Nan Den-gao Gan-s^en (‘southern Loka-pala’)

Zen-c^an (‘Sprout-Begun’)31

Bei Den-gao Gan-s^en (‘northern Loka-pala’)

Duo-wen (‘Much-Hearing’)


29A

32

Xi Den-gao Gan-s^en (‘western Loka-pala’)

Guan-mu (‘Wide-Eyed’)33

Z^on-yan Den-gao Gan-s^en (‘central Loka-pala’)

additional god, of Central Mountain34

Jin-din (‘Golden One’)

a dharma-pala

Kin-lin


35

hu-fa (‘a dharma-pala’)


Hou-fa

29B

36

Z^ou

1st god outside gate to East37

Z^u (‘Red’)

2nd38

Ji

3rd39

?

fa-s^en (‘a dharma-pala’)

fa-chenn

30A

40

?

fa-s^i (‘a dharma-master’)41

hu-s^en (‘a door-god’)

guardian of doors

lou-chenn

80B

[119]

--

“ “

I-houo-cheu

30A

42

Li Hon-z^uan

1st god of strict temples

Li Houn-kian


43

mai-s^en (‘a wheat-god’)

3rd general44

mai-s^en (‘a wheat-god’)

4th general


30A-B

45

Li S^i

2nd mi-s^en (‘rice-god’)


30B

46-7

Hua-s^en (‘Flower-Goddess’)

water-lily-bearer

Houa-chenn


48

Lian-hua (‘Waterlily-flower’)

a naga

Lien-houa

pp. 30-32 – 1.4 Buddhist monks

p.

#

monk

identity


30B

49

Da-mo Fo

Bodhi-dharma

Ta-mo Fo

31A

50

Bu-dai-fo (‘Calico-bag-Buddha’) = He-s^an

cai-s^en (‘god of riches’)

ts’ai-chenn

31B

51

Fo-sen C^an-lao (‘Buddhist Monk-Old’)

Maha-kas`yapa

Tchan-lao


52

ci-yi-fo (‘a compassionate buddha’)

Go-paka ?

Tzeu-i-fo

32A

53

gan-s^en


kan-chenn


54

Z^an-lao


Tchan-lao

pp. 32-41 – 2. “Taoist Figures

p. 32 – 2.1. San-qin (‘the 3 Pure Ones’)

p.

#

Pure One

description


32A

55

Lao-zi

holding fan

Lao-tzeu


56

Tai-gon Lao-zu (‘Highest Artisan Old Grandfather’)

holding tai-ji disk

T’ai-c^an Lao-tsou

32B

57

Yu-gu (‘Jade Bone’)


Iu-kou

pp. 32-33 – 2.2. San-guan (‘the 3 Agents’)

p.

#

Agent

description


32B

58-9

Tian-guan (‘Heaven’s Agent’)

holding ru-yi sceptre

T’ien-koan


60

S^ui-guan (‘Water’s Agent’)

seated on right

Chouei-koan

33A

61

Di-guan (‘Earth’s Agent’)

seated on left

Ti-koan

p. 33 – 2.3. Yin & Yan

p.

#

deity

identity


33A

62

Wan Yue-wo

Wu-s^en Lao-mu [‘Old Mother’]

Wan Iue-no


63

zu-s^i (‘a patron saint’)

Wu-s^en Lao-zu

tsou-chenn


64

Fu-xi

holding yin-yan

Fou-si

p. 33 – 2.4. from Chaos to Cosmos

p.

#

deity

identity


33B

65

Ton (‘Lad’)

protector of children

T’oun


66

S^en-non (‘Divine Husbandman’)

S^en-non the ox-headed farmer67

Gon-cao S^en (‘Public God’)

Huan-di ?

Koun-ts’ao

pp. 34-36 – 2.5. the 5 Planets & other Heavenly Worthies

p.

#

Worthy

identity


34A

68-69

Jin-xin (‘Golden Star’)

planet Venus

Kin-sin


70

Mu-xin (‘Wooden Star’)

Jupiter

Mou-sin

34B

71

S^ui-xin (‘Water Star’)

Mercury

Chouei-sin


72

Huo-xin (‘Fire Star’)

Mars

Houo-sin


73

Tu-xin (‘Earth Star’)

Saturn

T’ou-sin


74

Lao Tian-guan (‘Old Heaven’s Agent’)

civil servant holding long hu-sceptre

Lao T’ien-koun

35A

75

Z^en-wu

Xuan-wu the lord of the Black Pavilions of Heaven

Tchenn-ou


76

Wen-c^an

god of writing and of paper

Wenn-tch’an


77

Wen-tian Jun (‘Literature Heavenly Lord’)

god of literature

Wenn-t’ien Kiun

35B

78

Bo Gu (‘earl Bone’)

noble holding hu-sceptre

Pe’ Kou


79

Ru-ren gon Kui-xin (‘scholar associated with Kui Star’)

superintendent of literati

Jou-jenn koun K’ouei-sin

36A

80

S^ou-xin (‘Longevity-Star’)

the star Canopus (with bare torso)

Cheou-sin


81

Nan-ji Z^an-jiao (‘South-Pole Education-Superintendent’)


Nan-ki Tchan-kiao

pp. 36-40 – 2.6. Immortals & other Daoist gods

p.

#

Immortal

identity


36A-B

82

Dai xian Nian-nian (‘Dai the Ancestress’)

holding ru-yi sceptre; with crane

Tai Nian-nian

36B

83

jiu-fan gon-s^en (‘wine-house god’)

Z^on-li Quan holding peach

Han Tchoun-lu


84

Hua-gu (‘Flower-Aunt’)

bringer of news to S^an-di

Houo-kou

37A

85

fa-z^en dao-ren

curer with water

Iunn-houn Chenn


86

Guan-hua

spirit in cave in mt. Kon-ton

tsou-cheu


87

S^i-gon Gon (‘Forceful as Lions’)

spirit supervising animals88

Liu

Liu Tian-jun of Intendancy of 5 Cereals


37B

89

nian-jin gon (‘reciting scriptures’)

deity of the Classics ?90

Fan Bi

god of preaching

Fan P’i


91

Yao Xiu

protector of accomplished reople

Iao Siou


92

fa-s^en zu-s^i

spirit of magic

fa-tchenn tsou-cheu


93

Z^an Z^ao

genius of magic art


38A

94

Wan Jin

seated on lion

Kin


95

z^en-jun nian-jin Tan-gon (‘true chief, protector in Scripture-Hall’)

nian-jin tan-gon (‘in Classical-Scriptures Hall’)96

Hui-xian-gon (‘Assembled-Immortals-Palace’) Ma Yuan

protector against evil

Ma Iuen


97

S^uai-s^en (‘Marshal Deified’) Den Jin

general98

z^en-guan zu-s^i (‘principal agent, patron saint’)


tchenn-koan tsou-chenn

38B

99

Hui-xian-gon Men-s^en (‘Assembled-Immortals-Palace Door-God’)


Menn-chenn


100

Hui-xian-gon (‘Assembled-Immortals-Palace’) Son-zi

bringer of children

Soun-tzeu


101

Hui-xian-gon (‘Assembled-Immortals-Palace’) Mi S^ao-lan

Z^u S^ao-lan

Mi Chao-lan


102

Hui-xian jin-bao da-s^i (‘Assembled-Immortals treasures-offering great-scholar’)
103

Hui-xian (‘Assembled-Immortals’) Z^ou Z^on

loyal guard of heaven


39A

104

S^i-z^on S^uai-s^en (‘Faithful-Master Commander-in-chief God’)

guardian deity


Cheu-tchoun


105

Tian-xin (‘Heavenly Star’) Mo Li-hai

rain-god

Mo Li-hai


106

Mo Li-hon

wind-god

Mo Li-houn

39B

107

Fen (‘Wind’)


Foun


108

Diao (‘Rule’)


T’iao


109

Yu (‘Rain’)


Iu


110

S^un (‘Favorable’)

dispenser of rain

Chouenn

40A

111

Guo (‘Empire, state’)

protector of earth

Kouo


112

Tai (‘Greatest, very’)

protector of air

T’ai


113

Min (‘People’)

protector of people

Min


114

An (‘Peace, calm’)

giver of heavenly peace

Nan


115

Hou-men-s^en (‘Back-Door God’)


Menn-chenn

p. 40 – 2.7. the 4 Great Saints, Commanders-in-Chief to guard the Pretitous Spiritual Firmament

p.

#

commander-in-chief

identity


40A

116

Li Xin-ba


Li Sin-pa

40B

117

Gao Xiu-qian (You-qian)


Kao Siou-ts’ien


118

Yan Sen

hu-s^en (‘door-god’)

Ian Chenn


119

Wan-mo

local god

Wan-mou

pp. 40-41 – 2.8. more Immortals & Family-Gods

p.

#

family-god

identity


40B

120

z^en-ren (‘a true person’)
121

Z^an

holding bow for shooting at Caelestial Hound

Tchan

41A

122

Ba-ye (‘8 Gentlemen’)

bird-faced Ba Z^a

Pa-ie`


123

Zao Li (‘Black Power’)

god of domestic hearth

Tsao Li


124

Guan-fu-zi

queller of daimones

Kouan-fan-tzeu

pp. 41-43 – 3. “Local and Popular Gods

p.

#
41B

125

Er-lan (‘2nd Son’)

driving away evil spirits with aid of Caelestial Hound

Eul-lan


126

Tu-di

spirit of rural places

T’ou-ti

42A

127

Tu Jian-jun (‘Earth General’)


T’ou-kian-kiun


128

Yu-lei

god of right door-leaf129

S^en-tu

god of left door-leaf


42B

130

Lin-guan (‘Divine Officer’)

a door-god

Lin-kouan


131

Qian (‘Front’)

Qain-men-s^en (god of front door)

Menn-chenn


132

Son-ri (‘Delivering the Sun’)


Soun-jeu

42B-43A

133-4

Son-zi Nian-nian (‘Children-Bringing Matron’)

goddess of childbearing

Son-zi Nian-nian

43A

135

Wu Hu S^an-jian (‘5 Tigres Supreme-General’)

protector of children against evil forces

Ou Hou Chan –Kian


136

Hu-wei (‘Tigre-Throne’)


Hou-wei


137

Bai Ma Tian-zun (‘White Horse Heavenly-Honorable’)

horse

Pe’ Ma Kien-tsoun

43B

138

Xi-tian Da-s^en Ma-hao (‘Aequal-to-Heaven Great-Sage Horses’-Protector’)

monkey-god Sun Wu-gon

Sie-t’ien Ta-chenn


139

C^eb Gon-wan

local god

Tchen Koun-wan


140

Z^ Yi-de


Tchou I-tee


141

Z^ou Gon

son of Z^ou Wen ?

Tcheou Koun

TRAVAUX ETHNOGRAPHIQUES DE LA SOCIE’TE’ FINNO-OUGRIENNE

(SUOMALAIS-UGRILAISEN SEURAN KANSATIETEELLISIA: JULKAISUJA), Vol. 15 = Harry Hale`n & Bent Lerbaek Pedersen : C. G. Mannerheim’s Chinese Pantheon. Helsinki, 1993.