Brahman An.d.a Puran.a

8 Rudra-s -- 1:2:10:

name

location

function

in yoga

wife

son

Rudra

:21 sun

:67 drinketh water through his rays

 

:76 Su-varcala

S`anais`cara

Bhava

:30 Rasa

:35 A-mr.ta

 

:77 Dhatri

Us`anas

S`arva

:38 bones

:39 shade of trees;

one's own shadow

:78 Vikes`i

Angaraka

Is`ana

:42 the 5 Pran.a-s

   

:79 S`iva

 

Pas`u-pati

:47 Us.n.a

:71 cooketh food in bellies of beings

 

:80 Svaha

Skanda

Bhima

:51 akas`a

:53 having a cover on

:72 cavities within bodies for the movement of air

 

:81 Svarga

Ugra

 

:56 Soma sacrifice

:56 Caitanya

:82 Diks.a

Santana

Maha-deva

:83 Mahat

:62 medicinal herbs

:65 in Amavasya Yukta (peforming yogic exercise)

:83 Rohin.i

Budha

sets of 12 each, Svayambhuva Man-antara -- 1:2:13:

#

12 Yama-s -- :92-93

12 A-jita-s -- :94

12 S`akta-s -- :95-96

1

Yadu

Asama

Janiman

2

Yayati

Ugra-d.s.t.i

Vis`va-deva

3

Vivadha

Su-naya

Javis.t.ha

4

Trasata

S`uci-s`ravas

Mita-vant

5

Mati

Kevala

Jara

6

Vibhasa

Vis`va-rupa

Vibhu

7

Kratu

Su-daks.a

Vibhava

8

Prayati

Madhu=pa

R.cika

9

Vis`ruta

Turiya

Dus-diha

10

Dyuti

indra-yuj

S`ruti

11

Vayavya

Yukta

Gr.nana

12

Samyama

Ugra

Br.hat

sets of 12 each -- 2:3:3:

#

Caks.usa -- 12 Sadhya-s-- :16-17

Svarocis.a -- 12 Tus.ita-s -- :19

1

Mana

Pran.a

2

Anu-mantr.

Apan.a

3

Pran.a

Udana

4

Nara

Samana

5

Apana

Vyana

6

Viti

Caks.us

7

Naya

S`rotam

8

Haya

Rasa

9

Hamsa

Ghran.a

10

Nara-ayan.a

Spars`a

11

Vibhu

Buddhi

12

Prabhu

Manas

Meru Savarn.i Manu-antara -- 3:4:1:

#

12 Para-s -- :57

12 Marici-garbha-s -- :58-59

12 Su-dharman-s -- :60-61

1

Ais`vara

Vaji-pa

Varn.a

2

Vaku

Vaji-jit

Athagarvi

3

Vams`a

Prabhuti

Bhuran.ya

4

Rahu {etc.}

Kakud-min

Vrajana

5

 

Dadhi-kravan

A-mita

6

 

Vipakva

Asita

7

 

Pran.ita

Drava-ketu

8

 

Vijaya

Jambha

9

 

Madhu

Aja

10

 

Utathya

S`akraka

11

 

[one] Uttamaka

Su-nemi

12

 

[the other] Uttamaka

Dyutaya

Svarocis.a Manu-antara -- the 4 gan.a-s of Varis.t.ha-s -- 1:2:36:

#

14 A-mita-abha-s -- :53-54

14 Abhuta-raya-s -- :55-56

14 Vikun.t.ha-s -- :57-58

14 Su-medhas -- :59-60

1

Ugra

Mati

Vr.s.a

Medhas

2

Prajn~a

Su-mati

Bhettr.

Medhatithi

3

Agni-bhava

R.ta

Jaya

Satya-medhas

4

Prajyoti

Satya

Bhima

Pr.s`ni-medhas

5

A-mr.ta

Edhana

S`uci

Alpa-medhas

6

Su-mati

A-dhr.ti

Dam-ta

Bhuyas-medhas

7

Virava

Vidhr.ti

Yas`as

Dipti-medhas

8

Dhaman

Dama

Dama

Yas`as-medhas

9

Nada

Niyama

Natha

Sthira-medhas

10

S`ravas

Vrata

Vid-vant

Sarva-medhas

11

Vr.tti

Vis.n.u

Ajeya

Su-medhas

12

Ras`i

Sahas

Kr.s`a

Prati-medhas

13

Vada

Dyuti-man

Gaura

Medha-jas

14

S`abara

Su-s`ravas

Dhruva

Medha-hantr.

sets of horses -- 1:2:23:

#

of Candra (moon) -- :57

of S`ukra (planet Venus) -- :83

1

Yajus

S`veta

2

Can.d.a-manas

Pis`anga

3

Vr.s.a

Saranga

4

Vajin

Nila

5

Nara

Pita

6

Haya

Vi-lohita

7

Gavis.n.u

Kr.s.n.a

8

Hamsa

Harita

9

Vyoma

Pr.s.ata

10

Mr.ga

Pr.s`ni

ANCIENT INDIAN TRADITION AND MYTHOLOGY SERIES. Vols. 22-26. Brahman An.d.a Puran.a